Zaštita na radu

U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN br. 59/96., 94/96., 114/03. i 86/2008.), te ostalim propisima iz područja zaštite na radu obavljamo slijedeće usluge:

ELABORATI

Izrada procjena opasnosti
Elaborat Procjene opasnosti je temeljni dokument iz zaštite na radu i predstavlja podlogu za uređivanje i provedbu zaštite na radu, te za smanjivanje rizika od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.
Obveza izrade procjene opasnosti propisana je čl. 18. Zakona o zaštiti na radu

Izrada revizija procjena opasnosti
Pravilnikom o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97., 114/02. i 126/03.) određeno je da poslodavac mora izraditi reviziju procjene opasnosti nakon:
- svake smrtne, skupne ili teže ozljede,
- utvrđenog slučaja profesionalne bolesti,
- poremećaja u procesu rada koji je mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika,
- izmjena u procesu rada koje utječu na sigurnost i zdravlje radnika,
- na temelju izvršnog rješenja inspektora rada,
- odnosno nakon svake dvije godine.

Izrada procjena opasnosti za radna mjesta s računalom
Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN br. 69/05.) propisano je da su poslodavci dužni izraditi procjenu opasnosti za radna mjesta s računalom. U skladu s navedenim pravilnikom radnim mjestom s računalom, smatra se ono na kojem osoba pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

Procjena opasnosti za radna mjesta s računalom obuhvaća zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na opremu radnog mjesta:
- zahtjevi za zaslon računala, tipkovnicu, radni stol, radni stolac, radni prostor, mikroklimu, osvijetljenost, buku, zračenja, te programsku opremu.

Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
U skladu sa čl. 18. st. 2. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je dužan u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite, te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika, u dijelu u kojem ta pitanja nisu određena Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega, te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.
Navedena obveza donošenja akta odnosi se na poslodavce koji zapošljavaju više od 20 radnika.

Izrada Plana evakuacije i spašavanja
Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike.
Na osnovu Plana evakuacije i spašavanja moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.
Navedena obveza propisana je čl. 61. Zakona o zaštiti na radu.

Elaborat o opremanju objekata znakovima sigurnosti
Na osnovu čl. 32. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je dužan na mjestima rada, na sredstvima rada i pripadajućim instalacijama trajno postaviti znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti u skladu s odgovarajućim propisima.
Na temelju analize prisutnih opasnosti izrađuje se Elaborat o opremanju objekata znakovima sigurnosti.

OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika iz područja zaštite na radu
U skladu sa čl. 26. Zakona o zaštiti na radu propisano je da poslodavci ili njihovi ovlaštenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu, ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost radnika.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radnicima koji prethodno nisu osposobljeni da ih obavljaju bez ugrožavanja vlastitog života i zdravlja, te života i zdravlja drugih radnika, osim ako iz procjene opasnosti proizlazi da ne postoje opasnosti po njihovu sigurnost i zdravlje.
Radnicima dok još nisu osposobljeni za rad na siguran način poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom radnika osposobljenih za rad na siguran način, ali ne duži od 30 dana.
Osposobljavanje za rad na siguran način poslodavac je dužan provesti:
- prije započinjanja radnika s radom,
- promjena u procesu rada i
- premještanja radnika na drugo radno mjesto.
Ocjena praktične osposobljenosti provodi se na mjestu rada.
Poslodavac može utvrditi obvezu povremene provjere znanja iz zaštite na radu za radnike koji su raspoređeni na poslove s posebnim uvjetima rada ili na poslove na kojima učestalo dolazi do ozljeda na radu.
Navedena obveza osposobljavanja radnika za rad na siguran način propisana je čl. 27. Zakona o zaštiti na radu.

Osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu
Kod poslodavaca koji zapošljavaju 20 ili više radnika oni između sebe biraju ili imenuju povjerenika radnika za zaštitu na radu. Navedena obveza propisana je čl. 69. Zakona o zaštiti na radu. Zadatak je povjerenika da djeluje u interesu radnika na području zaštite na radu, te da prati primjenu propisa i naređenih mjera zaštite u radnoj sredini u kojoj je izabran.
Povjerenik radnika za zaštitu na radu za obavljanje svojih dužnosti mora biti osposobljen.

VOĐENJE POSLOVA

Vođenje poslova zaštite na radu
U skladu sa čl. 19. Zakona o zaštiti na radu poslodavac koji zapošljava do 50 radnika može sam obavljati poslove zaštite na radu, može ih povjeriti svom ovlašteniku ili ugovoriti obavljanje tih poslova sa ovlaštenim trgovačkim društvom za zaštitu na radu. Na osnovu navedenoga “Zaštita i kontrola” d.o.o. obavlja ugovorno vođenje poslova zaštite na radu za tvrtke, te obavlja stručni nadzor iz područja zaštite na radu.

ISPITIVANJA

Pregled radne opreme
Poslodavac je dužan redovito obavljati preglede svih strojeva i uređaja koje koristi, radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da li su zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.
Navedena obveza propisana je čl. 51. Zakona o zaštiti na radu.

Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
U skladu sa čl. 52. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je dužan na propisani način obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima u slijedećim slučajevima:
- prije njihovog stavljanja u uporabu,
- najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,
- poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja,
- prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo, pa su zbog toga rastavljeni i ponovno sastavljeni.

Ispitivanje električnih instalacija
Poslodavac je u skladu sa čl. 42. Zakona o zaštiti na radu, dužan građevine namijenjene za rad održavati u ispravnom stanju, koje ne ugrožava život i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima.
Na osnovu Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87.) i Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88.) izvršavamo:
- mjerenje indirektnog napona dodira,
- mjerenje impedancije petlje kvara,
- mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje,
- mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje,
- mjerenje otpora izolacije električnih vodiča,
- mjerenje izjednjačenja potencijala.