Elaborati

Izrada procjena opasnosti
Elaborat Procjene opasnosti je temeljni dokument iz zaštite na radu i predstavlja podlogu za uređivanje i provedbu zaštite na radu, te za smanjivanje rizika od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti.
Obveza izrade procjene opasnosti propisana je čl. 18. Zakona o zaštiti na radu

Izrada revizija procjena opasnosti
Pravilnikom o izradi procjene opasnosti (NN br. 48/97., 114/02. i 126/03.) određeno je da poslodavac mora izraditi reviziju procjene opasnosti nakon:
- svake smrtne, skupne ili teže ozljede,
- utvrđenog slučaja profesionalne bolesti,
- poremećaja u procesu rada koji je mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika,
- izmjena u procesu rada koje utječu na sigurnost i zdravlje radnika,
- na temelju izvršnog rješenja inspektora rada,
- odnosno nakon svake dvije godine.

Izrada procjena opasnosti za radna mjesta s računalom
Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN br. 69/05.) propisano je da su poslodavci dužni izraditi procjenu opasnosti za radna mjesta s računalom. U skladu s navedenim pravilnikom radnim mjestom s računalom, smatra se ono na kojem osoba pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana.

Procjena opasnosti za radna mjesta s računalom obuhvaća zahtjeve koje mora ispunjavati svako radno mjesto s računalom, a odnose se na opremu radnog mjesta:
- zahtjevi za zaslon računala, tipkovnicu, radni stol, radni stolac, radni prostor, mikroklimu, osvijetljenost, buku, zračenja, te programsku opremu.

Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
U skladu sa čl. 18. st. 2. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je dužan u pisanom obliku utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu, pravila zaštite, te prava, obveze i odgovornosti njegovih ovlaštenika i radnika, u dijelu u kojem ta pitanja nisu određena Zakonom o zaštiti na radu i propisima donesenim na temelju njega, te kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu.
Navedena obveza donošenja akta odnosi se na poslodavce koji zapošljavaju više od 20 radnika.

Izrada Plana evakuacije i spašavanja
Poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike.
Na osnovu Plana evakuacije i spašavanja moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.
Navedena obveza propisana je čl. 61. Zakona o zaštiti na radu.

Elaborat o opremanju objekata znakovima sigurnosti
Na osnovu čl. 32. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je dužan na mjestima rada, na sredstvima rada i pripadajućim instalacijama trajno postaviti znakove sigurnosti i znakove općih obavijesti u skladu s odgovarajućim propisima.
Na temelju analize prisutnih opasnosti izrađuje se Elaborat o opremanju objekata znakovima sigurnosti.