Ispitivanja

Pregled radne opreme

Poslodavac je dužan redovito obavljati preglede svih strojeva i uređaja koje koristi, radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da li su zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika.
Navedena obveza propisana je čl. 51. Zakona o zaštiti na radu.

Ispitivanje radnog okoliša

U skladu sa čl. 50. Zakona o zaštiti na radu obavljamo ispitivanja u radnim prostorijama:

- u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka,

- u kojima u procesu rada nastaje buka,

- u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu.

Poslodavac je dužan obavljati navedena ispitivanja u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine.

Neovisno od toga obveza ispitivanja postoji odmah nakon što su nastali uvjeti zbog kojih je ispitivanje obvezno, kao i nakon svake promjene u radnom okolišu koja ima utjecaja na stanje utvrđeno prethodnim ispitivanjem.

Pregled i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

U skladu sa čl. 52. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je dužan na propisani način obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima u slijedećim slučajevima:
- prije njihovog stavljanja u uporabu,
- najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,
- poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja,
- prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo, pa su zbog toga rastavljeni i ponovno sastavljeni.

Ispitivanje električnih instalacija

Poslodavac je u skladu sa čl. 42. Zakona o zaštiti na radu, dužan građevine namijenjene za rad održavati u ispravnom stanju, koje ne ugrožava život i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima.
Na osnovu Pravilnika o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN br. 9/87.) i Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list br. 53/88.) izvršavamo:
- mjerenje indirektnog napona dodira,
- mjerenje impedancije petlje kvara,
- mjerenje struje isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje,
- mjerenje vremena isključenja zaštitnog uređaja diferencijalne struje,
- mjerenje otpora izolacije električnih vodiča,
- mjerenje izjednjačenja potencijala.