Zaštita od požara

U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10.), te ostalim propisima iz područja zaštite od požara obavljamo slijedeće usluge:

OSPOSOBLJAVANJA

Osposobljavanje radnika za preventivnu zaštitu od požara i za gašenje početnih požara
U skladu sa čl. 8. Pravilnika o načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94.), poslodavci su dužni provesti osposobljavanje svih radnika za preventivnu zaštitu od požara i za gašenje početnih požara.

ELABORATI

Izrada Pravilnika o zaštiti od požara
Pravilnik o zaštiti od požara dužni su izraditi poslodavci razvrstani u sve četiri kategorije ugroženosti od požara u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN br. 62/94. i 32/97.)

ISPITIVANJA

Ispitivanje gromobranskih instalacija
Poslodavac je dužan provoditi ispitivanje gromobranske instalacije u skladu sa Tehničkim propisima za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br. 87/07.) i Pravilnikom o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. 13/68.).